Rev Logo - 2 - Banner.JPG

All content provided by Revolution Church, Canton, GA

Tout enfòmasyon bay pa Revolution Church, Canton, GA

Levanjil - Relasyon - Obeyisans - Travay

Levanjil - Relasyon - Obeyisans - Travay

Men yon gid pazapa nan vizyon nou an ak koman li gen rapò ak kwasans espirityèl ou.

Renmen Jezi. Grandi Moun.

Byenvini

Mèsi anpil pou pran tan li gid sa-a e pou aprann plis sou etap pwochen’w isit la nan Legliz Revolisyon. Lavi kòm yon disip Kris pa fasil, men li se yon eksperyans ki pi rich ak lavi chanje yon moun kapab genyen. Pastè nou yo ak anplwaye yo ap dedye pou wè Levanjil la pran kenbe nan lavi nou. Si nan nenpòt pwen sou wout la ou jwenn tèt ou kole e ou bezwen konsèy, souple mande nou. Kè’m kontan toutan pou’m wè kom Jezi ap travay nan lavi moun Li renmen yo e mwen pa ka rete tann pou’m wè gwo plan Li gen pou’w. - Pastè Jason Gerdes

grow-image.JPG

LEVANGIL

Sèlman Bondye kapab fè yon bagay grandi. Konsa, premye etap la nan kwasans ou se yon relasyon avèk Li. Bib-la di nou pa gen mwayen pou fè tèt nou mache dwat epi nou dwe resevwa sali nan lafwa nan Jezi ak travay li ki te fini sou kwa a (Women 3:10 -12 & 22). Yon fwa nou te mouri nan peche nou yo, men nan favè li, Sentespri a te fè nou vivan nan Kris la e kounye a, levanjil la te plante nan nou.

Pwochen etap yo

Cross.JPG

Mete konfyans ou nan Jezi

Nou vle pou tout moun kwè ak grandi tankou yon disip. Lè nou repanti nan peche nou yo ak konfese nou bezwen Jezi, lè sa a nou pral resevwa Sentespri a epi nou fèt ankò (Women 10: 9-10, 13). Nou ofri yon klas pou nouvo kretyen yo pou ede ou reponn kesyon an, "Mwen jis fè konfyans mwen nan Jezi, kounye a ki sa mwen dwe fè?"

Drop.JPG

Batèm

Nou vle pou chak moun batize apre yo aksepte Jezi kòm sovè pèsonèl yo. Batèm se yon ekspresyon deyò nan yon angajman anndan. Nou ofri yon klas batèm anvan batèm pou’w kapab konprann objektif li nèt.

Coffee.JPG

Jwenn nou pou manje midi

Èske ou nouvo nan legliz nou an? Vin jwenn nou pou manje. Poze kesyon nan yon anviwònman san danje pandan wap jwenn anplwaye nou yo epi aprann plis sou vizyon ak prensip nou yo.

grow-image.JPG

RELASYON YO

Bondye pa sèlman sove nou anba peche ak lanmò, men Li sove nou nan lavi ak nan kominote a. Pwochen etap se pou’w devlope rasin relasyonèl nan kò legliz nou an. Bondye te kreye legliz la pou yon fanmi, kote kwayan yo ka devlope relasyon biblik e yo kapab fè rasin nan kominote a (A Cts 2:42). Relasyon yo difisil ak konplike, men yo kritik nan kwasans paske yo kenbe nou plante nan verite a nan levanjil la epi anseye nou yon renmen lòt.

Pwochen etap yo

Groups.JPG

Groups

Gwoup yo fèt ak 10 a 12 moun ki souvan rankontre ansanm, sèvi kominote yo ansanm epi devlope ansanm.

Gifts.JPG

Kado ak sèvis

Klas sa a fèt pou montre ou kòman Bondye gen don pou ou epi dekouvri fason ou kapab sèvi ak kado ou nan legliz la.

Teams.JPG

Ekip Yo

Apre’w ale nan klas Kado ak Sèvis la, ou pral gen opòtinite pou rantre nan yon ekip. Sèvis’w sou yon ekip se yon fason pou’w sèvi ak kado ou a ekipe legliz nou an akonpli vizyon nou yo.

grow-image.JPG

OBEYISANS

Kòm Levanjil la pran rasin nan lavi ou, ou kòmanse matirite ak grandi. Ou kòmanse obeyi kòmandman Jezi a, ki pa sove’w, men paske ou sove. Ou obeyi Bondye paske ou renmen Bondye. Lè ou obeyi, Sentespri a pwodui fwi nan lavi ou (Jan 14:15). Levanjil la kounye-a motive ou pou aprann, etidye ak pratike disiplin espirityèl. Ou pral vin yon pi bon lidè espirityèl nan kay ou a, legliz ak kominote a.

Pwochen etap yo

Stewardship.JPG

PRAN SWEN

Fè Revolisyon kay legliz ou pa komèt pou jere vizyon nou ak valè nou yo. Pandan ou fè alyans avèk nou, fanmi legliz nou yo jwenn avèk ou pou ede ou kontinye grandi nan lafwa.

Conferences.JPG

Konferans ak Edikasyon

Nou bay evènman ki fèt pou anseye, ekipe ak ankouraje w nan kòman yo grandi nan obeyisans.

Disciplines.JPG

Disiplin Pèsonèl

Etid Bib la, lapriyè, jèn ak alyans avèk legliz ou se tout esansyèl pou kwasans ou. Atravè pratike disiplin sa yo, ou pral kòmanse wè fwi a nan Lespri Bondye a nan lavi ou.

grow-image.JPG

TRAVAY

Kòm ou rive nan pwen sa a nan pwosesis la kwasans, Levanjil la se plante byen fèm nan lavi ou. Ou gen rasin relasyonèl ki kenbe ou chita epi ou ap kontinye matirite. Pwochen etap ou se pataje fwi a ke Sentespri a ap pwodwi nan ou. Jezi sove’w pou’w kapab vin jwenn li nan misyon an nan fè disip (Matye 28:19). Li vle ou repwodui nan lòt moun sa ki te pase nan lavi’w. Disip yo repwodwi lè’w fè bon travay nan mitan lezòm e lè’w pataje konfyans ou nan Bondye.

Pwochen etap yo

Live on mission.JPG

Viv nan Misyon

Nou ap aktivman evanjelize deyò nan legliz la yo pataje levanjil la. Evanjelizasyon nou an motive soti nan renmen pou Kris la avèk yon dezi pou lòt moun yo konnen Li. Nou pa fè misyon, men pito nou viv nan misyon.

Multiplication.JPG

Retablisman Kiltirèl

Se pa sèlman Levanjil la reviv lavi nou, men li tou konplètman restore. Legliz nou an ap chèche patnè avèk lòt òganizasyon ki pataje menm vizyon pou sèvi kominote nou yo ak kominote yo atravè mond lan.

Restoration.JPG

Miltiplikasyon

Objektif nou se pou nou kabab vin yon legliz ki miltipliye. Nou fè sa pa repwodwi lidè, atis, kote, ak etabli legliz nouvo.